Privacyverklaring Timmermans Agri Service BV

Datum verklaring: 19-5-2018

Wij hechten grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers van onze website

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

  • Het aanbieden en uitvoeren van diensten;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het uitvoeren van boekhouding volgens de eisen van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten worden met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze website gebruikt functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruikersgemak.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en publiceren deze niet.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:
Timmermans Agri Service BV, Lorbaan 23A, 5966 PG America of
email: info@timmermansagriservice.nl